images

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Opiekun:

Przewodnicząca: 

Zastępca: 

Skarbnik: 

 

 1. Sekcja dekoracyjna:
 2. Sekcja konkursowa:
 3. Sekcja rozrywkowa:
 4. Sekcja porządkowa:
 5. Sekcja charytatywna:

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w trakcie roku szkolnego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy tak, by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i dydaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków;
 • kształtowanie pozytywnych wzorów zachowań oraz właściwych postaw społecznych;
 • dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole;
 • przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, na terenie szkoły i poza szkołą;
 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania;
 • rozwój zainteresowań, wyzwalanie pomysłowości i kreatywności;
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania rzecz innych;
 • tworzenie silnej więzi między uczniami w szkole i klasie;
 • podtrzymywanie tradycji oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
 • włączenie rodziców w sprawy szkoły;
 • propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz rozwijanie świadomości uczniów na temat zdrowego stylu życia.

Plan ten zakłada uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego jak również również stałą współpracę z:

 • dyrekcją szkoły
 • wychowawcami klas
 • pracownikami obsługi i administracji
 • innymi organizacjami, kołami działającymi w szkole
 • rodzicami.

 

 2,308 total views,  2 views today